มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6315250001
นางสาวกันยากร สุดสรรศ์

6315250002
นางสาวสุชาวรี นิลจง

6315250003
นายกฤษดา โสภา

6315250004
นายกิตติกร เพียพิคำ

6315250005
นายกิตติพร อ่อนนาเมือง

6315250006
นายคชาพล ยอดโค้น

6315250007
นายจิรายุ ทองเสริฐ

6315250008
นายจิรายุทธ ดอนเมือง

6315250009
นายชาคริต เรือนก้อน

6315250010
นายดำรงเดช ปล้องทุ่ง

6315250011
นายเดชาพล แก้วแฟง

6315250012
นายทักษิณา จิตกำเนิด

6315250013
นายธนกร อุ่นวงศ์

6315250014
นายธนดล ฉิมช้าง

6315250015
นายธนพล เงื่องจันทอง

6315250016
นายธนพล สุขขา

6315250017
นายธนวัฒน์ เหลืองอ่อน

6315250018
นายธรรมรัตน์ ฟักเงิน

6315250019
นายนำพล สีบุ

6315250020
นายนิติพล แดงทองดี

6315250021
นายปฏิภาณ สุทธิประภา

6315250022
นายปัณณวัฒน์ สุขสวัสดิ์

6315250023
นายพงศธร ฐานสมบัติ

6315250024
นายพรนิมิต ประพฤติธรรม

6315250025
นายพลากร เอมบาง

6315250026
นายพัชรพล ทินกร

6315250027
นายพิธิวัฒน์ คำจำปา

6315250028
นายรุจนโรจน์ กลิ่นขำ

6315250029
นายวสันต์ สมบูรณ์

6315250030
นายวายุพัฒน์ ขันติวงค์

6315250031
นายวีรชัย จันทร์สุริย์

6315250032
นายวีรยุทธ คงแก้ว

6315250033
นายศราวิน จันทโชติ

6315250034
นายศรีไพร สังข์ยัง

6315250035
นายศักดิ์สิทธิ์ สุกเละ

6315250036
นายสมรักษ์ วังซ้าย

6315250037
นายสรเชษฐ์ ใจช่วย

6315250038
นายสุเมธ ทองแบ่ง

6315250039
นายสุรเชษฐ์ เอี่ยมเนตร

6315250040
นายอภิวัตร นิลขาว

6315250041
นายอิทธิฤทธิ์ ศรีสมุทร

6315250042
นายผดุงเกียรติ สุขหนู

6315250043
นายอเนกพงศ์ จันทะวงศ์ทา

6315250044
นายธีระพงษ์ เพ็ชรรัตน์

6315250045
นายณัฐพงศ์ บุญล้ำ