มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6315252001
นางสาวจุธามาศ ศรีภิรมณ์

6315252002
นางสาวนันทวรรณ ใจแสน

6315252003
นางสาวเบญจมาศ สิมพุทธ

6315252004
นางสาวมัลลิกา กลิ่นยา

6315252005
นางสาววริศรา พ่วงกระทุ่ม

6315252006
นางสาวศลิษา ศิริพร

6315252007
นางสาวสุภารัตน์ จันทร์ดี

6315252008
นายกฤษฎา แสฉิม

6315252009
นายกีรติ เฉลิมโอฐ

6315252010
นายจันทกร จันทร์สอน

6315252011
นายจิรพนธ์ บุตรเพ็ชร

6315252012
นายชิษณุพงศ์ แมลงภู่

6315252013
นายโชคดนัย จินตนาการวิไล

6315252014
นายณัฐชนน แจ่มสว่าง

6315252015
นายณัฐวุฒิ ล่าเอี่ยม

6315252016
นายไตรภพ คงทอง

6315252017
นายทักษิณ เพ็ชรบุญมี

6315252018
นายธราเทพ เสนาศรี

6315252019
นายนพพร กลิ่นทุ่ง

6315252020
นายนราธร ศรีจ๊ะ

6315252021
นายปฐมพงศ์ คงเดชา

6315252022
นายปรัชญา ชำนาญหัตถ์

6315252023
นายพงษ์วิสิทธิ์ สำรี

6315252025
นายภณ เปรมปรีดิ์

6315252026
นายภาธิวัฒน์ นุ่มบัว

6315252027
นายสุรวิชช์ อินขำ

6315252028
นายอนุชิต เนาวรัตน์

6315252029
นายอมร รัตนพงศกุล

6315252030
นายเมธัส ฉ่ำอ่ำ