มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6315253001
นางสาวเกวลิน เลือดทหาร

6315253002
นางสาวเกษร ไพเราะ

6315253003
นางสาวชลธิชา เกตุแก้ว

6315253004
นางสาวณัฐวิภา เงินทอง

6315253005
นางสาวนรัญญา พัดพ่วง

6315253006
นางสาวเบญจมาศ บุญยัง

6315253007
นางสาวเบญจรัตน์ โนนจุ้ย

6315253008
นางสาวปภาดา เขียวแก้ว

6315253009
นางสาวปิยวรรณ ชูกลิ่น

6315253010
นางสาวเพ็ญพิชชา ขวัญวงศ์

6315253011
นางสาวภาวินี เกตุณรงค์

6315253012
นางสาวเมธาพร ทองปน

6315253013
นางสาวศศิวิมล สะทองเพชร

6315253014
นางสาวสุจิตรา เจริญสวรรค์

6315253015
นางสาวสุทัตตา คำใบ

6315253016
นายจิรวัฒน์ เศวตบุณยสิทธิ์

6315253017
นายเจษฎา สุขสถาน

6315253018
นายธนทัต ดอนไพรเมือง

6315253019
นายภานุวัฒน์ ทองรักษ์

6315253020
นายษมาวีร์ มุกสุวรรณ

6315253021
นายจิรัฏฐ์ ศรีบาง