มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate for Practical Nursing) ป.ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate for Practical Nursing) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6330802001
นางสาวกมลชนก ผุยรอด

6330802002
นางสาวกรรญวรรณ พยอมหอม

6330802003
นางสาวกัญยาณี จันทร

6330802005
นางสาวชนาภัทร ขำจุ้ย

6330802006
นางสาวณัฎนิชา บวรบุญฤทธิ์

6330802007
นางสาวดวงนภา นุชอยู่

6330802008
นางสาวธิติยา วิจิตรปัญญา

6330802009
นางสาวนิลาวัลย์ มีเครือเอี่ยม

6330802010
นางสาวบริญญา ถิรัชนันท์

6330802011
นางสาวปนัดดา ขวัญลอย

6330802012
นางสาวพลอยไพริน แสงระยับ

6330802013
นางสาวพัชรินทร์ วิเทศกิจ

6330802016
นางสาววนิดา คุตพฤกษ์

6330802017
นางวนิดา ทองสอน

6330802018
นางสาววรรณรัตน์ ทรงทรัพย์

6330802019
นางสาววราพร ชำนาญช่าง

6330802020
นางสาววิชาดา ทรงทรัพย์

6330802021
นางสาววีรานุช ใจเลิศ

6330802022
นางสาวศิริรัตน์ อุดพ้วย

6330802023
นางสาวศิวภา เขียวบาง

6330802024
นางสาวศุภนิดา สวนเอก

6330802025
นางสาวสุกัญญา บุตรแก้ว

6330802026
นางสาวสุพัตรา มือมิน

6330802027
นางสาวอำพรรณ นาข้าวต้ม

6330802028
นายกัญญานันท์ ปันปา

6330802029
นายธนากร คดคง

6330802030
นายประกิต เนตรทิพย์

6330802031
นางสาวสุชาดา ปานหลุมข้าว

6330802032
นางสาวสุจิตรา คำยอด

6330802033
นางสาวชลิตา หนองหลวง

6330802034
นางสาวณภัทร สุจิมหันต์

6330802035
นางสาวนันธิดา ภูสนิท

6330802036
นางสาวปวีณ์พร เที่ยงตรงดี

6330802037
นางวิดารัตน์ พิทยากอบพันธุ์

6330802038
นางสาววิราวรรณ์ โฉมศรี

6330802039
นางสาวสุธิดา อุดมศรี

6330802040
นางสาวสุนิสา เพชรแอน

6330802041
นายนพกัญจน์ ใจอารีย์

6330802042
นายวรวิช เตชัย

6330802043
นางสาวณัฐณิชา สมุทร

6330802044
นางสาวรุจีรัตน์ วันยาสิงห์