มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) 24/37 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6332419001
นางสาวจิตร์ชดามนท์ ภิรัชชัยสรณ์

6332419002
นางสาวจิราพร อำภาลี

6332419003
นางสาวชนิตา อินทร์ยัง

6332419004
นางสาวธัชพรรณ พลับผล

6332419005
นางสาวนุจริน โพธิ์ดี

6332419007
นางสาวพัณณิตา ตั้งสกุล

6332419009
นางสาวศุภนิดา วัฒนกูล

6332419010
นางสาวสุจิตรา ด้วงนาค

6332419012
สิบโทจิรวัฒน์ ขวัญสุข

6332419013
นายเฉลิมพงษ์ เพิ่มพรปิยะ

6332419014
นายณัฐสิทธิ์ สนศิริ

6332419015
ร้อยตรีทนงศักดิ์ ชมภูน้อย

6332419017
นายภพกร มากคล้าย

6332419018
นายศักดิ์สิทธิ์ โคตรวงษา

6332419019
นางสาวกรกมล มิ่งประเสริฐ

6332419020
นางสาวพรชนก ปุยแก้ว

6332419021
นางสาวชลีกร เครืออรุณรัตน์

6332419023
นางสาวสุพิชญา บอกเพชร