มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย 24/36 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6332418002
นางสาวดลญา พุดทอง

6332418003
นางสาวบุณยาพร สิงหะเทพ

6332418006
นางสาวมนรดา รัศมี

6332418007
นางสาววรรณวิสา พวงทอง

6332418008
นางสาววาสิณี หมื่นจิตร

6332418009
นางสาวศิรินธา ใคร้ยะ

6332418010
นางสาวสุกัญญา น้อยลา

6332418013
นางสาวอาทิตยา อ่อนละมูล

6332418014
นายจักรกฤษ บุญพญา

6332418016
นายบุญญโชติ พรมชาติ

6332418018
ว่าที่ร้อยตรีวรพล โพตะกาว

6332418019
นายอนุรักษ์ ชุ่มเย็น

6332418020
นางสาวศริยา ใคร้ยะ

6332418022
นางสาวภูมิรัตน์ ภูมิผล

6332418023
นางสาวลำเพย หนูชาวนา