มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 24/35 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6332412002
นางสาวณิณา พันธ์พัฒนากุล

6332412004
นางสาวพิมพ์ชนก ทวีสัตย์

6332412005
นางสาวภควดี สอนเขียว

6332412006
นางสาวรัตติกาล ตุ้ยแก้ว

6332412007
นางสาววิภาดา ด่อนแผ้ว

6332412008
นางวิลัยวรรณ แปงการิยา

6332412010
นางสาวอันนา อินอำไพ

6332412011
นายกฤษณ์ติณณ์ สมบัติชัย

6332412013
นายกฤษฤกษ์ กล่ำบุตร

6332412014
สิบตรีกิตติพศ อิ่มหนำ

6332412015
นายไกรฤกษ์ แผนสมบูรณ์

6332412016
ร้อยตรีจิตกร ชิณวงษ์

6332412018
จ่าอากาศโทเฉลิมแสน โพนเงิน

6332412019
สิบตำรวจตรีชัยธวัช ขุนโยธา

6332412020
นายณฐพงศ์ บุรารักษ์

6332412021
นายณภัทร รวดเร็ว

6332412022
สิบโทณัฏฐวัฒน์ ทองฟัก

6332412023
นายเตชิษฏ์ ภูมิศรีศักดิ์

6332412025
นายทะมิน แสงเพชรมณี

6332412027
สิบตำรวจตรีธนะกฤษณ์ พลอาจ

6332412028
นายธนาธิป อินตัน

6332412029
นายธเนศ อาพัด

6332412030
นายบุญชัย ซื่อสัตย์พงศ์

6332412031
สิบตำรวจตรีบุรธัช บัวดี

6332412032
นายปฐวี จิตรอาวร

6332412033
สิบตรีปรธร ปั่นกลาง

6332412034
สิบโทปรเมษฐ์ ชมภู

6332412036
สิบตำรวจตรียุทธพงษ์ เนียมหอม

6332412037
นายรัฐนันท์ สุทธิแพทย์

6332412038
นายรุจิกร พิพัฒนพันธ์

6332412039
พันจ่าอากาศเอกวัชระ จันทร์น้อย

6332412040
สิบโทวัชระ จินจำ

6332412041
สิบตำรวจตรีวิชญ์ โกพา

6332412042
นายวิชิต ศิริมังคโล

6332412044
สิบตำรวจตรีศรันธ์ ชาญณรงค์

6332412045
นายสิทธา เพียรรุ่งเรือง

6332412046
สิบโทสุรวุฒิ มะเดื่อ

6332412047
สิบตำรวจตรีภูมิระพี สุรภัทร

6332412048
สิบตำรวจตรีธนชิต รักเสนาะ

6332412049
สิบตำรวจตรีชัยพัทธ์ รุ่งแจ้ง

6332412051
นายอิศวร นนทะโคตร

6332412052
นางสาวมินตรา จันทะคูณ

6332412053
นายวินัย ทองชุบ

6332412054
สิบตำรวจตรีดุจเทพ เสือคำราม