มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 24/38 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6332606001
นางสาวเกสรา ไตรศัพท์

6332606002
นางสาวปฐาวดี เกิดศรี

6332606003
นางสาวปริยาภรณ์ ถีติปริวัตร์

6332606007
สิบเอกตนุภัทร ต้นจำปา

6332606008
นายศิริวุธ พรหมแสง

6332606009
นายศุภกร พูลกระจ่าง

6332606010
นายสรวิศ ทองสัมฤทธิ์

6332606011
นางสาวศศิญา ยิ้มคง