มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 24/40 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6332602001
นางสาวรณพร ภู่ยิ้ม

6332602002
นางสาวณัฐวรรณ พุ่มเรียบ

6332602003
นางสาวทิพย์วาที บุญกอแก้ว

6332602004
นางสาวธีรนาฏ ดำคุ้ม

6332602005
นางสาวนันทกานต์ บูรณะเขต

6332602007
นางสาวปิยะวรรณ อบชื่น

6332602009
นางสาวพรทิพย์ภวรรณ อ้นแก้ว

6332602010
นางสาวณวภัสร์ ศิริเพิ่มพูลชัย

6332602011
นางสาวพรรณพัชร ไกรสีกาจ

6332602012
นางสาวพิมพ์ลภัส มณีวัลย์

6332602013
นางสาววรรณวิสา เปี่ยมงาม

6332602015
นางสาวสุภาพร สุวรรณไพรัตน์

6332602017
นางสาวอาทิตยา ลูกแก้ว

6332602018
นายกุลภัทร สวาทวงศ์

6332602019
นายจตุพงษ์ แก้วบังเกิด

6332602020
นายเฉลิมชัย เอี่ยมจินดา

6332602021
จ่าสิบเอกชาญชัย ลิ้มทองคำ

6332602022
นายชินวัฒน์ ตั้งสกุล

6332602023
นายดิษธ์พฤทธ์ จีราพันธุ์

6332602025
นายธงชัย อ้นแก้ว

6332602026
นายธนาวิรณ์ ราชแผน

6332602027
นายปรวัตร ทองเนียม

6332602029
นายพงศธร เธียระวิบูลย์

6332602031
นายศุภวิชญ์ แก้วกระจ่าง

6332602032
นายเศรษฐ์สิริ จิรโรจน์

6332602033
นายธนกร รัตนชัยกานต์

6332602035
นางสาวปวีณ์สุดา ศรีเจริญจิตร์

6332602036
นายวรภัทร ทองกร

6332602037
นายเมธาสิทธิ์ เสวิสิทธิ์