มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) 24/39 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6332622001
นางสาววริทธิ์นันท์ อุดมนันทไพศาล

6332622004
นายกรชวัล เรืองศิริ

6332622005
นายชินวัตร โคนชัยภูมิ

6332622006
นายทรงพล อินขำวงษ์

6332622007
นายบัญชา เรืองไชย

6332622008
นายพฤทธิพร แคนยุกต์

6332622009
นายภูษิต ประจันทกาญจน์

6332622010
นายยุทธนา ทองสุวรรณ

6332622011
นายวรพงศ์ ทองทุ่ง

6332622012
นายวรวิช โซวสกุล

6332622013
นายวันชนะ โฉมงาม

6332622014
นายศิวกร ฆารไสว

6332622015
นายศิวกร วงษ์อุปรี

6332622016
นางสาวจิราพร ทิมพันธ์

6332622017
นายชญานนท์ ณ เพชร

6332622018
นายสิรายุ รุ่งเจริญ