มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ 24/31 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6332404001
นางสาวธัญญาลักษ์ แพรทรัพย์

6332404002
นางสาวบัวชมพู กลิ่นแก้ว

6332404005
นางสาวรุ่งทิพย์ ภัทรรังษี

6332404006
นางสาวลักขณา กองสอน

6332404007
จ่าสิบเอกกาลัญญู หมื่นลิ

6332404008
สิบตรีจงรัก มือดี

6332404009
นายชยณรรฐ สุขเลิศ

6332404010
สิบโทชยณัฐ หอมหวาน

6332404011
สิบเอกณัฐพล อักขละจันทร์

6332404012
นายสรภพ เลิศจารุอนันต์

6332404013
สิบโทสิทธินนท์ เอี่ยมชนะ

6332404014
นายสิทธิพร ศรีนาค

6332404015
นายอานนท์ นุ่มขมิ้น

6332404016
Mr.Bin Ziqing

6332404017
นางสาววิกานดา เครืออยู่