มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) 24/32 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6332405001
นางสาวจอมขวัญ ทับจีน

6332405004
นางสาวน้ำเพชร จันทร์แพ

6332405005
นางสาวนิธิมา มงคะสิงห์

6332405006
นางสาววันวิษา ยิ้มยวน

6332405007
นางสาวศิรินทรา แชร์สันเทียะ

6332405008
นางสาวศิรินาฎ ชื่นชาวนา

6332405010
นางสาวอรอนงค์ จงประเสริฐ

6332405011
นางสาวอัจฉราพร วงศ์รุจินันท์

6332405012
นายคณุตม์ พุทธันดร

6332405013
สิบเอกชาณัตถพล ศรีสุวรรณ์

6332405014
นายณัฐดนัย ศรีบุญเรือง

6332405015
นายธนวัฒน์ เพชรรอด

6332405016
นายนิรวิทย์ อัครวิศิษฏ์

6332405017
จ่าสิบโทพรชัย กาเลี่ยน

6332405018
สิบโทภูเบศร์ สุยะยอด

6332405019
นายภูมินทร์ ชุ่มวงศ์

6332405020
นายภูสิทธิ จินดานพรัตน์

6332405021
นายศรายุทธ หล้าคำ

6332405022
นายศักดิ์สิทธิ์ ชิตจำปา

6332405023
นายศุภกิตติ์ ปานเกิด

6332405024
นายสาโรจน์ ทองมีมา

6332405026
สิบเอกสิทธิเดช สีคล้าย

6332405028
นายธนิสร ปรีดาภิรมย์