มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 24/33 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6332426001
นางสาวณัฎฐา อินทร์บัว

6332426002
นางสาวเนตรดาว แสงศิริ

6332426004
นางสาวอลิสา กล่อมเกลี้ยง

6332426005
สิบตรีกฤตเมธ หมอนจันทร์

6332426006
สิบตำรวจตรีกฤตยชญ์ แก้วอาสา

6332426007
สิบตรีเฉลิมขวัญ คำอ่อน

6332426008
สิบโทณัฐดนัย แปงแก้ว

6332426009
นายณัฐพงษ์ นาคโชติ

6332426010
นายณัฐวัฒน์ พัฒนโชครุ่งเรือง

6332426011
สิบโทดุสิต ยอดเพชร

6332426014
สิบตรีธนัยนันท์ สมบูรณ์

6332426015
สิบโทธนายุทธ พุทธนะ

6332426016
สิบโทธัชพล แก้วคำมา

6332426017
สิบโทนพวินท์ นวลนาง

6332426018
สิบโทนรพนธ์ ปันสุวรรณ

6332426019
สิบตรีบัณฑิต อุตมะ

6332426020
สิบเอกปรัชญา บุญเกิด

6332426021
จ่าสิบตรีพงษ์พิสิษฐ์ พันชูกลาง

6332426023
สิบโทพีระพัฒน์ สายเป็ง

6332426024
สิบโทภาณุพงค์ อุ่นแก้ว

6332426025
สิบโทภาณุวัชร เกิดร่วม

6332426026
สิบตรียศกร พรมมา

6332426028
สิบโทวีรศักดิ์ พรมปั๋น

6332426029
นายสุภัทร น้อยเนียม

6332426031
ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล ชัยศักดิ์เลิศ

6332426036
สิบตรีจักรพันธ์ จันทร์หอม

6332426063
สิบตรีอชิตพล คำภีระ

6332426064
นายจิณณวัตร พรมปาน

6332426067
สิบโทณัฐพล ศฤงฆารนันท์

6332426068
สิบโทณัฐพงศ์ ศรีจันทร์