มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 24/34 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6332426013
สิบเอกธนภัทร สุขประเสริฐ

6332426032
นางสาวคณิศร พงศ์รณกฤต

6332426033
นางสาวภัทราวดี เมืองก้อน

6332426034
นางสาวสุกัญญา ประศาสตร์ศิลป์

6332426035
นายกรวิชญ์ เรืองโชติ

6332426037
สิบตรีฉัตรชัย เมนะสินธุ์

6332426038
สิบโทชัยวุฒิ หุนกระโทก

6332426041
สิบโทณัฐวุฒิ ใจซื่อ

6332426042
สิบตำรวจตรีดุจเทพ เสือคำราม

6332426043
สิบโทธนภูมิ พันฉนวน

6332426045
สิบตรีธัญเทพ อ้นคง

6332426046
สิบโทนันทวัฒน์ จีนเท่ห์

6332426047
สิบเอกพงศ์ชัย กุมกร

6332426048
สิบโทพิชยุตย์ เขียวเขิน

6332426050
สิบโทระพีพัฒน์ วงษายา

6332426051
สิบโทวิจักรขณ์ พึ่งแตง

6332426052
สิบเอกวิษณุ เซ็งมา

6332426053
สิบโทวีรพล พุกละออ

6332426054
สิบเอกวุฒิชัย แก้วชุ่ม

6332426056
สิบเอกสรศักดิ์ แกล้วกล้า

6332426057
สิบโทสุรศักดิ์ กิจสวน

6332426058
สิบโทอดิธัช เรืองพุ่ม

6332426059
สิบโทอนุชา จำเดิม

6332426061
นายอนุสรณ์ พุทธสร

6332426062
นายอานนท์ สุขสวาสดิ์

6332426065
นางสาวนีราภา จันทะสิน

6332426066
สิบโทณัฐพล ทวีรัตน์