มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 24/04 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6335224001
นางสาวกมลนิตย์ ภักดีณรงค์

6335224003
นางสาวจิราพรรณ ม่วงตาล

6335224004
นางสาวนภัสวรรณ์ ทิพยกิตติโอสถ

6335224005
นางสาววรรณิดา เสือมั่น

6335224006
นางสาวสลิลทิพย์ พัลลภางกูล

6335224007
นายกฤษณะ วังหลวง

6335224008
จ่าอากาศตรีเกื้อกูล ศศะรมย์

6335224009
จ่าอากาศตรีคุณากร ไกรวารี

6335224010
นายชาคริต สวนจักร์

6335224014
นายปิยพล มูลงาม

6335224015
นายภูมินทร์ ท้าวหลวง

6335224017
จ่าอากาศโทวุฒิพงษ์ มณีสถิตย์

6335224018
จ่าอากาศตรีศิวมณฑล มนฑา

6335224019
นายสิรวิชญ์ พุ่มแตง

6335224020
จ่าอากาศตรีสุภชัย นานวม

6335224021
สิบเอกแสงตะวัน ใบโพธิ์

6335224022
สิบโทเอกลักษณ์ สุกสาด