มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 24/06 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6335603002
นางสาวธนพร แจ่มกระจ่าง

6335603003
นางสาวนคศร สุธีภัทรลาวัลย์

6335603004
นางสาวนันทิชา ถุงคำตัน

6335603005
นางสาวพนิดา ใคร้สา

6335603007
นางสาวภัทรวดี ราชหลวง

6335603008
นางสาวศิริภัสร์ แสงจันทร์ดา

6335603009
นางสาวสุรางคณา ประจันสกุณี

6335603010
นางสาวหนึ่งสุคนธ์ ชำนิ

6335603011
นางสาวอรพินธ์ สุทา

6335603012
นางสาวอาทิตติยา วงศา

6335603013
นายจิรวัฒน์ บึงราษฏร์

6335603014
นายศิวกร ภูสมศรี

6335603015
นายสุรชัย วงค์ถาติ๊บ

6335603016
นายวรพล วรรณทวี