มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 24/07 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6335606001
นางสาวกานต์พิชชา ประดิษฐ์

6335606003
นางสาวแก้วใจ แก้วกาเหรียญ

6335606004
นางสาวณิชกานต์ ประเสริฐ

6335606006
นางสาวนิรัณญา สำเร็จงาน

6335606007
นางสาวปพิชญา เวฬุวรรณ์

6335606008
นางสาวพนิดา จิตมะกล่ำ

6335606009
นางสาวพรพรรณ แสนสุข

6335606010
นางสาวพิไลพร แก่นพุดซา

6335606011
นางสาวเยาวภา หมั้นเต็ม

6335606012
นางสาววรรณิศา คำโสภา

6335606013
นางสาวศรุตยา ภู่บุตร

6335606014
นางสาวโสรญา พรมมี

6335606015
นายธีรธัญ แจ้งเล็ก

6335606016
นายสุรพงษ์ พึ่งสลุด

6335606018
นายไพศาล จิ่นสุทธิ์