มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 24/09 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6335602001
นางสาวกนกวรรณ โตพิมพ์

6335602002
นางสาวกรรณิการ์ ม้วนอ่อม

6335602003
นางสาวกันต์ฤทัย ชูแสง

6335602004
นางสาวกิ่งแก้ว คงปันนา

6335602005
นางสาวไคริกา พินิจ

6335602006
นางสาวจุฑามาศ เนียมใย

6335602008
นางสาวชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์

6335602009
นางสาวณัฐพร นาคมี

6335602010
นางสาวณัฐวิภา ขำจุ่น

6335602011
นางสาวทิพยาภรณ์ วิงวอน

6335602012
นางสาวธัญพิชชา ชัยวรรณ

6335602013
นางสาวนฤมล ตุงคะศิริ

6335602014
นางสาวนัฐกาญจน์ คำอ้าย

6335602015
นางสาวบวรลักษณ์ วุ่นกลัด

6335602016
นางสาวบุษรินทร์ โพธิ์เต็ม

6335602017
นางสาวปภาวดี ทิมเม่น

6335602019
นางสาวผกามาศ มากจุ้ย

6335602020
นางสาวพัชริดา อุปทา

6335602021
นางสาวภัทรา ธรรมครบุรี

6335602022
นางสาวรัชฎาพร จวบยศ

6335602023
นางสาวรัชลิตา นาคชาวนา

6335602025
นางสาววรลดา เพ็งเที่ยง

6335602026
นางสาววริยา เกตุนพ

6335602027
นางสาววันวิภา สายหยุด

6335602028
นางสาวสุกัญญา เปลื้องปลิด

6335602029
นางสาวโสรญา จันทร์เทวี

6335602030
นางสาวอานิตยา มั่งมี

6335602031
นายเฉลิมเกียรติ คงวุธ

6335602033
นายธนัตถ์ ธนวิปุลานนท์

6335602035
นายพงศธรณ์ ทรายคำ

6335602036
นายวัชรพล โพธิ์เดช

6335602037
นายวีรวิชญ์ เธียรปัญญา

6335602038
นายศรราม ศรีหาบุตร

6335602039
นายสมบุญ คงคา

6335602040
นายสามารถ อนุเคราะห์

6335602041
นายธนภัทร แก้วสกุล

6335602042
นางสาวกันทิมา ชาญตะปะ

6335602043
นางสาวฐิติรัตน์ ชาววิวัฒน์

6335602044
นายอิทธิพัทธ์ อินต๊ะปัญญา

6335602045
นายปวเรศ แซ่บ้าง

6335602046
นายหัสดิน คงคล้าย

6335602047
นายเชษฐา ประดิษฐ์ศิลา