มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) 24/08 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6335622001
นางสาวกรกนก แสดงชม

6335622002
นางสาวกรชนก ภมรกุล

6335622003
นางสาวกัลยกร อิ่มสาย

6335622004
นางสาวกุลชา ชื่นกุล

6335622005
นางสาวจันจิรา พันแสน

6335622007
นางสาวปริญญาพร สิงหเดช

6335622008
นางสาวปาณิสรา หลิมเจริญ

6335622009
นางสาวปิ่นสุดา คำมี

6335622010
นางสาวพรทิพย์ ใจแก้วทิ

6335622011
นางสาวมาริสา ทองเชื้อ

6335622012
นางสาววนิดา ศรีท้วม

6335622013
นางสาวศรัลชนา พงศ์วิกรมวัฒน์

6335622014
นางสาวศิริวิมล อริยะวงศ์

6335622015
นางสาวศิวนาถ สุขอิ่ม

6335622016
นางสาวสมิตรา ศรีโสภา

6335622017
นางสาวสุธินี ดีก่อผล

6335622018
นางสาวสุพัตรา สุวรรณศิริ

6335622020
นางสาวอรณี นนทะโคตร

6335622021
นางสาวอรดาวิกา ไชยดา

6335622022
นางสาวอัจฉราภรณ์ มีรอด

6335622023
จ่าอากาศโทกษาปณ์ จับแสงจันทร์

6335622024
นายจรัสชัย สิทธิศักดิ์

6335622025
นายจักรกริช ฮะเฮง

6335622026
จ่าอากาศตรีจักรภัทร มุกดา

6335622027
จ่าอากาศโทจิรัฏฐา เข็มทอง

6335622028
จ่าอากาศโทโชติชัย สันติชาติ

6335622030
นายธีทัต พลอยศรี

6335622031
นายธีรเมธ ชิตพรมราช

6335622032
จ่าอากาศโทนฤดล คนดี

6335622033
จ่าอากาศตรีพลวัฒน์ คิดหา

6335622034
จ่าอากาศตรียุทธกานต์ ศรีสงคราม

6335622035
จ่าอากาศตรีวริทธิ์ ไทยรัตน์

6335622036
จ่าอากาศตรีวัชราวุฒิ เนียมเปีย

6335622037
สิบโทศุภชาติ ตันตระกูล