มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 24/10 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6335615001
นางสาวกมลชนก เกตุอ่อน

6335615002
นางสาวกรองใจ แก้วชื่น

6335615004
นางสาวกัลย์สุดา วงศ์จำปา

6335615005
นางสาวกุลธรา จันทร์พุฒ

6335615006
นางสาวเกศรา มาลาศรี

6335615007
นางสาวคติกานต์ แก้วงาม

6335615008
นางสาวจิรภา ผุดผ่อง

6335615009
นางสาวจิราวรรณ เนตรแสงศรี

6335615010
นางสาวชุติสรา แก้วหนู

6335615013
นางสาวนงลักษณ์ ทองสุก

6335615014
นางสาวนลินทิพย์ สุทธิประภา

6335615015
นางสาวนิธิพร ราชเพียแก้ว

6335615016
นางสาวนิรัชชา มโนวงษ์

6335615017
นางสาวประไพพรรณ มุ่งเมือง

6335615018
นางสาวพรนิภา ศรีสกุล

6335615019
นางสาวพิมพ์ลภัส บุญนาค

6335615020
นางสาวฟ้าใส สวัสดี

6335615023
นางสาวมาริษา โพธิ์ศรี

6335615024
นางสาวยวิษฐา โลหะพันธ์

6335615026
นางสาววชิราภรณ์ สุวรรณชื่น

6335615028
นางสาววลัยพรรณ บุญยืน

6335615029
นางสาวศรัณย์พร เพชรคง

6335615032
นางสาวอลิษา สอนสามพวง

6335615033
นายภาณุวัฒน์ มะยุโรวาศ

6335615034
นายอดิศร พระเทพ

6335615062
นางสาวสุพิชชา แก้วหนู

6335615070
นางสาวชนิดาภา วงศ์จ๋า

6335615073
นางสาวนิธินาถ ชาญชัย

6335615074
นางสาวณิชยา ทิศกระโทก

6335615075
นางสาวเสาวลักษญ์ กุลภา