มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 24/11 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6335615003
นางสาวกัลญาลักษณ์ บุญถึง

6335615012
นางสาวธัญญาลักษณ์ ปลื้มวงษ์

6335615021
นางสาวภาวินี มาลัย

6335615025
นางสาวรัตนาภรณ์ คำกอง

6335615035
นางสาวกัณฑิมา นาคมี

6335615036
นางสาวกันยา จันทะบุรี

6335615037
นางสาวกาญจนา แหเทศ

6335615040
นางณภษร ฉัตรอารักษ์

6335615041
นางสาวณัฏฐนันญ์ เหมือนเพชร

6335615042
นางสาวบุรัสกร วิจารณ์พล

6335615043
นางสาวณัฐสุดา ภู่พันธ์

6335615044
นางสาวธนาวดี สิงห์เพชร

6335615045
นางสาวนลพรรณ วิภาจักษณกุล

6335615046
นางสาวนันทนัช อ่อนจันทร์

6335615047
นางสาวน้ำทิพย์ หลวงนุช

6335615048
นางสาวนิตยา เที่ยงมณี

6335615049
นางสาวบัวชมพู ขุนพินิจ

6335615050
นางสาวปนัดดา ตันอินทร์

6335615051
นางสาวประกายรัตน์ แป้นคล้าย

6335615052
นางสาวพิชชา เกตุพุ่ม

6335615053
นางสาวรัชนก อยู่ทุ่ง

6335615054
นางสาวฤทัยชนก จิตรสมัคร

6335615055
นางสาววรกมล โคกทอง

6335615056
นางสาววาสนา คำผิว

6335615057
นางสาววิภาวรรณ ปาณะดิษ

6335615058
นางสาวศวิตา เปียอินทร์

6335615059
นางสาวสิริรัตน์ อักษรศรี

6335615060
นางสาวสุกัญญา ศรีชาติ

6335615063
นางสาวสุภัสสรา หนองหลวง

6335615064
นางสาวสุวิชาดา บัวด้วง

6335615065
นางสาวหทัยชนก พัดฉา

6335615066
นางสาวอินทิรา คงมา

6335615068
นางสาวไอษญา ตะราษี

6335615069
นางสาวพรรณภัส ราชะพริ้ง

6335615071
นายกันตินันท์ ศรีพจน์

6335615072
นายบัณฑิต เขียวสนั่น

6335615077
นายวัชระ ขุนประเสริฐ