มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) 24/05 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6335242002
นางสาวนภณัฐ หมื่นแพน

6335242003
นางสาวประทุมพร พุ่มพวง

6335242004
นางสาวลลิตา ทะยอม

6335242006
นางสาววิดารัตน์ นุ่มเกลี้ยง

6335242007
นางสาวเศรษฐินี ตรีอินทร์

6335242008
นางสาวสุภัทรา ประพัตร

6335242009
นางสาวอภิญญา สังโส

6335242011
นายดิเรก นาคทองแดง

6335242012
นายพชรพงศ์ สร้อยเพ็ชร์