มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 24/02 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6335250001
นางสาวจันทร์จิรา จิตรทรัพย์

6335250003
นายกานต์ ปรางทอง

6335250004
นายคามินทร์ เพิกเดช

6335250005
นายฉัตรมงคล รักธัญกรณ์

6335250006
นายชัยวัฒน์ จันทร์มา

6335250008
สิบโทณัฐพงศ์ ธรรมตถา

6335250009
นายเดชาพล เนตรขำ

6335250010
นายเดชาวัตร เนตรขำ

6335250011
นายธิชากรณ์ สบเหมาะ

6335250012
นายนครินทร์ มั่นทับไพบูลย์

6335250013
สิบโทพันธกานต์ บัวศรี

6335250014
สิบโทพิเชฐ เพ็ชรรัตน์

6335250015
นายพิศลย์ กลิ่นหอม

6335250016
นายพีระเดช จุลพฤกษ์

6335250017
สิบเอกศิวกร กันขัน

6335250018
จ่าอากาศเอกศุภกร เสรพล

6335250019
นายสราวุธ เวรุริยะ

6335250020
นายสุรวิชญ์ นาคเอี่ยม

6335250021
นายรณกร โทนะพัน

6335250022
สิบตรีพงษ์ศิริ แสงหล้า

6335250023
นายธนาธิป เรือนเพ็ชร์