มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 24/01 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6335252001
นางสาวเพ็ญนภา เนียมจันทร์

6335252002
นางสาวศิริพร เผือกวงษ์

6335252003
นายเกื้อกูล บัวหลวง

6335252004
นายจุติพงษ์ คงปราบ

6335252005
นายเชตะวัน ม่วงสวน

6335252006
นายธนสุข สำราญญาติ

6335252007
นายนันทพงศ์ มีเครือเอี่ยม

6335252008
นายพีรพงษ์ เอี่ยมยอด

6335252009
นายภาณุพงษ์ เอี่ยมเหม็น

6335252010
นายลักสนะ พินิจ

6335252011
นายวีระเชษฐ์ ฉิมสา

6335252012
นายสมโภชน์ ปัตวัติ

6335252013
นายสิทธิพนธ์ ผุดเหล็ก