มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 24/03 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6335253001
นางสาวนันท์นภัส ศิริมหาวิรุฬห์กร

6335253002
นางสาวไพรินทร์ ปั้นรูป

6335253004
นางสาวรสสุคนธ์ ปั้นรูป

6335253005
นางสาวลัคนา สุพาวาณิชย์

6335253006
นางสาววรพร สุขแสงเปล่ง

6335253007
นายฐตพนธ์ ไชยโอชะ

6335253008
นายณัฐชนน อุดมพรพนารักษ์

6335253009
นายดนัย จำปาหวาย

6335253010
นายพิชญะ เขตขาม

6335253012
นายวรเดช คำเขียว

6335253013
นายวิชาญ ศรีสวัสดิ์

6335253014
นายพีรยุทธ ใจตุละ

6335253015
นายปัญจพล วงษาพันธ์

6335253016
นายทัตภูมิ ขวัญเมือง

6335253017
นางสาววิรินดา รอดสิน

6335253018
นายธัญพิสิษฐ์ ผิวอ่อนดี

6335253020
นางสาวณัฏฐนิช บวบดี

6335253021
นางสาวนุชจรี น้อยเขียว