มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 24/51 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6336116001
นางสาวกมลรัตน์ ทองเพชร

6336116002
นางสาวกฤติยาภรณ์ สมวงษ์

6336116003
นางสาวกานต์ระวี พันธุ์ศิริ

6336116004
นางสาวกานตรัตน์ มาทอง

6336116005
นางสาวจิราภรณ์ เตชะเสน

6336116006
นางสาวชญานี อุดมสุข

6336116007
นางสาวชุดาพร ศรีวิรัตน์

6336116008
นางสาวณัฏฐ์ฐกาญต์ นราศรียากร

6336116009
นางสาวทับทิม โพธิ์พุฒ

6336116010
นางสาวนาตาชา พุทธกิจ

6336116011
นางสาวนิชานาถ ประทุมมาตร

6336116012
นางสาวนิภาพร อิ่มพิทักษ์

6336116013
นางสาวนิศาชล อ่อนศรีดอนทอง

6336116014
นางสาวนิศารัตน์ ปลาเงิน

6336116015
นางสาวปนัดดา แนมมณี

6336116016
นางสาวมุขสุดา บำรุงดิลก

6336116017
นางสาวยุพารัตน์ สุขคง

6336116018
นางสาวรัชนีกร คำศรีแก้ว

6336116019
นางสาววาสนา ขอนขะจาว

6336116020
นางสาววิลาวัลย์ อ่วมเพ็ชร์

6336116021
นางสาวสุนิษา ฮู่ลอยลี

6336116022
นางสาวอภิญญา คงสุขศรี

6336116023
นางสาวอารีย์ ลึแฮ

6336116024
นายกิตติพงศ์ แก้วเกตุ

6336116025
นายณัฐพล ฤทธิคุปต์

6336116026
นายณัฐพล หอกุล

6336116027
นายณัฐวัตร ราชปวนยูร

6336116028
นายประกาศิต มณีโชติ

6336116029
นายพงศ์สิริ น้อยอามาตย์

6336116030
นายสิริราช ธรรมโกศล