มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 24/52 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6336116031
นางสาวกชพร ชาญเชี่ยววิทยา

6336116032
นางสาวกมลชนก ดวงสันติสุข

6336116033
นางสาวกัญญาลักษณ์ โตเติมวงศ์

6336116034
นางสาวแคทรียา เสนา

6336116035
นางสาวจุลณีย์ บุญมี

6336116036
นางชัชฎาภรณ์ พุ่มนวล

6336116037
นางสาวธิดา กล่อมกล่ำนุ่ม

6336116038
นางสาวนารีรัตน์ ตนภู

6336116039
นางสาวผาทอง อุ่นฟ้า

6336116040
นางสาวพรรษชล ภัทรกุลพงษ์

6336116041
นางสาวพรสุภา โพธิ์มี

6336116042
นางสาวเพ็ญศิริ บริสุทธิ์

6336116043
นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนะธรรม

6336116044
นางสาววรัญญา ครอนฟร์อด

6336116045
นางสาววิลาสินี ผิวอ่อนดี

6336116046
นางสาวศรีสุดา เคนสีแก้ว

6336116047
นางสาวศศิประภา เจริญรัมย์

6336116048
นางสาวสุชานันท์ ปันแดน

6336116049
นางสาวเสาว์พัตน์ อินนันตะ

6336116050
นางสาวเสาวลักษณ์ พุกกะชา

6336116051
นางสาวอรวรา เงินชุ่ม

6336116052
นางสาวอ้อ จรเอม

6336116053
นายกฤษณพล ขาวป้อม

6336116054
นายธนาคาร ไชยสมบูรณ์

6336116055
นายธวัชชัย นาคนวล

6336116056
นายนที มะนาวหวาน

6336116057
นายภัทรพงศ์ จันทร์น้อย

6336116058
นายวิสุทธิพงษ์ ดวงตา

6336116059
นายวีรชัย จันทร์โต

6336116060
นายโสฬส ทองฟัก