มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 24/53 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6336116061
นางสาวคณึงนิตย์ เมฆโต

6336116062
นางสาวจิราวดี บุญปวง

6336116063
นางสาวฉัตรสมร กุศลช่วย

6336116064
นางสาวฐิตินันท์ รอบุญ

6336116065
นางสาวณัชชา โป่งแยง

6336116066
นางสาวณัฐสุภา กี่สง่า

6336116067
นางสาวทัศยา วรรธนเศรณี

6336116068
นางธนพร ผอบทิพย์

6336116069
นางสาวนภาพร อบจีน

6336116070
นางสาวนฤมล จุ่นคง

6336116071
นางสาวนันทิรา บริคุต

6336116072
นางสาวนิศารัตน์ ไม้สนธิ์

6336116073
นางสาวบุสราคำ เพ็งโอ

6336116074
นางสาวปณัฐฎา แหวนหล่อ

6336116075
นางสาวปาริฉัตร จันทัพ

6336116076
นางสาวปุริมปรัชญ์ คำชนแดน

6336116077
นางสาวพรนภา ปานถม

6336116078
นางสาวพรพรรณ สุวรรณภพ

6336116079
นางสาวภัทราพร เอี่ยมโอน

6336116080
นางสาววราภรณ์ หงษ์เหิร

6336116081
นางสาววิภาวี พิลึก

6336116082
นางสาววิสาขา คัมภีร์

6336116083
นางสาวสุกฤตา สุขประเสริฐ

6336116084
นางสาวสุธิดา พรมสา

6336116085
นางสาวสุรีย์พร คำวงษ์

6336116086
นายจีรพัฒน์ เมฆพัฒน์

6336116087
นายณัฐพล กาศคำสุข

6336116088
นายมงคล จิ๋วพุ่ม

6336116089
นายราชภัฏ อำนาจ

6336116090
นายอริศรุต คดคง