มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 24/54 กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6336116091
นางสาวกัญญาภัค มีสิน

6336116092
นางสาวขันเงิน ซะซู

6336116093
นางสาวจรรยพร จาดไทย

6336116094
นางสาวจรีพร กอนไธสง

6336116095
นางสาวชนิสรา อิ่มปรีชา

6336116096
นางสาวโชติกา กาวิน

6336116097
นางสาวณธษา เทพหลวงวงค์

6336116098
นางสาวณิชกานต์ ขีดวัน

6336116099
นางสาวเบญจมาภรณ์ ชูเชิด

6336116100
นางสาวปรัชญานี คำจริง

6336116101
นางสาวปวีณรัตน์ สิริธนาเรือง

6336116102
นางสาวปิยวรรณ วิวัฒนชัย

6336116103
นางสาวพัชราวดี ทองเป้า

6336116104
นางสาวรัชดาพร บริสุทธิ์

6336116105
นางสาวรัตนากร กันเกตุ

6336116106
นางสาววันวิสา จาดพันธ์อินทร์

6336116107
นางสาวสุธาทิพย์ ลอยทับเลิศ

6336116108
นางสาวสุภารัตน์ เขื่อนสี่

6336116109
นางสาวสุวรรณา เกบุ้ย

6336116110
นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์ทึง

6336116111
นางอธิชา มวลพรหม

6336116112
นางสาวอนุสรา บุญประสิทธิ์

6336116113
นางสาวไอสยา ตั้งสถาพรนิตย์

6336116114
นายจอมชัย ชัยรัตน์

6336116115
นายจักรกฤษณ์ เพียรทอง

6336116116
นายชัยวัฒน์ สีนวนแตง

6336116117
นายพิพัฒน์ เกษหอม

6336116118
นายภูมินทร์ โกสุม

6336116119
นายสามารถ เที่ยงคงมา

6336116120
นายอภิสิทธิ์ โตมี