มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6367101001
นางจันทร์วิภา ฟานเดอมัวเลอโบร๊ค

6367101002
นางสาวช่อทิพย์ มงคลธวัช

6367101003
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

6367101005
นางสาวศิริรัตน์ อินดี

6367101007
นางสาวหทัยชนก สิงห์คำ

6367101008
นางสาวอริญรดา ทศเทียน

6367101009
นายกรศิลป์ ชมพูชัย

6367101010
นายฐานพัฒน์ ไกรศร

6367101012
นายปราสาท จุลพวก

6367101013
นายปริวัตร ศรสุรินทร์

6367101014
นายภูริพัฒน์ สำรีดี

6367101019
นางสาวศุภนิดา อินทร์สุข

6367101022
นายกัมปนาท คำอ่อน

6367101026
นายวรวิทย์ หอมวงษ์

6367101031
นางสาวนริศรา ประศาสตร์ศิลป์