มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) แผน ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6367101004
นางสาววันวรุณ นาคดี

6367101006
นางสาวษุรพีฐ์ บุญคง

6367101011
นายธนวัฒน์ กองแก้ว

6367101015
นางสาวกนกวรรณ พรหมมา

6367101016
นางสาวเฟื่องลดา สุยะนา

6367101017
นางสาวเมชุดา พุ่มมาลา

6367101018
นางสาวศิริกุล แสงศรี

6367101020
นางสาวสกุลรัตน์ พรมกลิ้ง

6367101023
นายณัฐพงศ์ ศรีโพธิ์

6367101024
นายธนรวิทย์ รอดปั้น

6367101025
นายพงษ์ดนัย พิณชนะ

6367101027
นายวินัย ทาพันธ์

6367101028
นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์

6367101029
นายชุติพนธ์ ไชยเวช

6367101030
นางแก้วกัลยาณี ใจสมัคร