มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6367121001
นางสาวชฎาพร สุขสงค์

6367121004
นางสาววิชุอร ทองทา

6367121006
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุณัฐกุล มีพยุง

6367121007
นายพีรเดช บุญรอด