มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6367121001
นางสาวชฎาพร สุขสงค์

6367121002
นางสาวปรภา ทองบุรี

6367121003
นางสาวภคมน นิ่มน้อย

6367121004
นางสาววิชุอร ทองทา

6367121005
นางสาวศิริลักษณ์ เกษวิริยะการ

6367121006
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุณัฐกุล มีพยุง

6367121007
นายพีรเดช บุญรอด