มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ แผน ก1 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6367208002
นายณัฐพงศ์ เพ็ชร์มุข

6367208003
นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์

6367208004
นางสาวภารตา จันทร์สว่าง