มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6367605001
นางสาวจุฑามณี คุณชาไพร

6367605002
นางสาวศุภพรพรรณ สังข์ทอง

6367605003
นางสาวสุธาสินี สารทอง

6367605004
นางสาวสุภาพร กลิ่นนาค

6367605005
นายพฤกษ์ ภู่เพ็ชร์

6367605006
นายพิสิษฐ์ พิชญ์สิริทรัพย์