มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) แผน ข กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6367605008
นางสาวมัณยาภา ขำแก้ว

6367605009
นางสาวลภัสรดา กลมพุก

6367605010
นางสาวสกุลณี อภัย

6367605011
นายไกรศร วันปุย

6367605012
นายคุณากร สืบสายอ่อน

6367605013
นายพีระศักดิ์ แคล้วสูงเนิน

6367605014
นายวสันตพรรษ อมรไพรศาล