มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6367422001
นางสาวนัชชา เกิดอินทร์

6367422002
นางสาวบุญยพร อิงชาติเจริญ

6367422003
นางสาวปิยพร ประสมทรัพย์

6367422005
นางสาววรรณภา คุ้ยแคะ

6367422006
นางสาวศิริวรรณ บัวโชติ

6367422007
นายกฤษณะ เนียมหอม

6367422008
นายธนาวุฒิ คำศรีสุข

6367422009
นายพิเชษฐ์ เชื้อมั่น

6367422022
นางสาวศิริปรียา ศิริสุนทร

6367422032
นายศุภวิชญ์ จิราพงษ์