มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ แผน ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6367422004
นางภัทราวดี อ่ำคูณ

6367422011
นางสาวกนกวรรณ ศรมณี

6367422012
นางสาวกาญจนาพร วงศ์อาจ

6367422013
นางสาวกุลวดี กุลสุนทร

6367422014
นางสาวเกศรินทร์ วิงพัฒน์

6367422015
นางสาวจตุพร ไกรกิจราษฎร์

6367422016
นางสาวญาณิศา ยอดสิน

6367422017
นางสาวธนวรรณ พงษ์แตง

6367422019
นางสาวบุญซื่อ เพชรไทย

6367422020
นางสาวบุษกร รังษีภโนดร

6367422021
นางสาวภมรรัตน์ กรุดธูป

6367422023
นางสาวสุรภา เอมสกุล

6367422024
นายกัมพล เพ็ชรล้อมทอง

6367422025
นายทิฏฐวัฒน์ คำเมือง

6367422026
นายนเรศ คนหลัก

6367422027
นายพิษณุ ยศหล้า

6367422028
นายพีรพงษ์ แสงแก้ว

6367422029
นายศุภวิชญ์ มีศิริพันธุ์

6367422030
นายสรรพสิทธิ์ ชมภูนุช

6367422031
นายสันติ ปัญญา

6367422033
นางสาวทิวากร แสร์สุวรรณ

6367422034
นางสาวศิรินดา สวนมาดี