มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6367624001
นายเจษฎา คงสัมมา