มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6369422001
นางสาวกัลยารัตน์ วุฒิปรัชญานันท์

6369422002
นางสาวจุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล

6369422003
นางณัทกวี ศิริรัตน์

6369422004
นางสาวนริศรา บำยุทธิ์

6369422006
นางสาวพิมพ์รดา ธรรมีภักดี

6369422007
ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี พ่วงรอด

6369422008
นางวิจิตตรา พ่วงท่าโก

6369422009
ร้อยเอกหญิงสุจิตรา คุ้มฉาย

6369422010
นางสาวอัชรี กุลบุตร

6369422011
นายจักร ศิริรัตน์

6369422012
นายไชยรัตน์ ศิรินคร

6369422013
นายดนัย จันทร์สามเรือน

6369422014
นายนันทพันธ์ คดคง

6369422015
นายพศิน พาณิชย์

6369422016
นายพัฒณปกรณ์ ดอนตุ้มไพร

6369422017
นายพิพัฒน์ พันมา

6369422019
นายภูริพงษ์ รัตนานิคม

6369422020
นายรุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ

6369422021
พระครูสันติพนาทร (ศรศิริ โปร่งจิต)

6369422022
พันจ่าเอกฉัตรชัย บัณฑิตรัตน์

6369422023
นางสาวมัณฑนา หน่อแก้ว