มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บริหารธุรกิจ (Business Administration) แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6369623002
นางสาวชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร

6369623003
นางสาวปิยะนุช พรหมประเสริฐ

6369623004
นางสาวพลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ

6369623005
นางสาวหทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ

6369623006
นางสาวอัจฉรา กลิ่นจันทร์

6369623007
นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ

6369623008
นายณรงศ์ชัย เขียวฤทธิรัตน

6369623009
นายเดชา คำสุวรรณ

6369623010
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ เพชระบูรณิน

6369623011
นายบวรลักษณ์ เงินมา

6369623013
นายวิญญู พันธ์โต

6369623014
นายวิศิษฎ์ บิลมาศ

6369623016
นายศิริพงษ์ เหมมั่น

6369623017
นายสมศักดิ์ จินาพันธ์

6369623019
นายอดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ

6369623020
นางสาวมณีจันทร์ มาสูตร