มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate for Practical Nursing) ป.ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate for Practical Nursing) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6410802001
นางสาวกนกวรรณ เรืองฉาย

6410802002
นางสาวกัลยกร คำทุม

6410802003
นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์

6410802004
นางสาวกุลธิดา อินทวิมล

6410802005
นางสาวเกษราภรณ์ สังข์ศิริ

6410802006
นางสาวขวัญทิวา ผงคำ

6410802007
นางสาวจารุกร รัตนสามัคคี

6410802008
นางสาวจิดาภา พวงพันธ์

6410802009
นางสาวจีรภา คีรีพิพัฒน์

6410802010
นางสาวจีรวรรณ วินมา

6410802011
นางสาวจุฬารัตน์ จรุงพันธุ์

6410802012
นางสาวชนนิกานต์ กานนนวลแข

6410802013
นางสาวชรินรัตน์ อินหาดกรวด

6410802014
นางสาวชลธิชา พันธุ์ผ่าน

6410802015
นางสาวฐานิตา ดอกแก้ว

6410802016
นางสาวณัฐชา โง่นคง

6410802017
นางสาวณัฐธิดา ลาปา

6410802018
นางสาวณัฐนรี เผ่าแจ้

6410802019
นางสาวณัฐพร คชรินทร์

6410802020
นางสาวณัฐวรรณ เจริญศรี

6410802021
นางสาวทัศนีย์ แจ่มใสดี

6410802022
นางสาวธนวรรณ ยมเกิด

6410802023
นางสาวธวัลรัตน์ แดดขุนทศ

6410802024
นางสาวธัญญารัตน์ ศรีใส

6410802025
นางสาวธัญวรรณ เภตรา

6410802026
นางสาวธิดาพร ดำเนินคีรี

6410802027
นางสาวนฤมล มิยา

6410802028
นางสาวน้ำทิพย์ มังสังข์

6410802029
นางสาวน้ำฝน ทุมลา

6410802030
นางสาวน้ำฝน ศรีสงกรา

6410802031
นางสาวเนตรดาว ท้าวบุญลือ

6410802032
นางสาวบุษกร อินทิม

6410802033
นางสาวปณิตา ลิ้มไพเราะ

6410802034
นางสาวปรียาภรณ์ บัวแก้ว

6410802035
นางสาวปวิชญา พลอยคุรฑ

6410802036
นางสาวปาริชาต โวหาร

6410802037
นางสาวพรพิมล แถมยศ

6410802038
นางสาวพิลาพร กันกระโทก

6410802039
นางสาวเพ็ญพิดา พุ่มรด

6410802040
นางสาวภัคจิรา จันทะคุณ

6410802041
นางสาวมณีรัตน์ ประเสริฐสุข

6410802042
นางสาวมะลิวัลย์ -

6410802043
นางสาวรวงข้าว จุ้ยโต

6410802044
นางสาวรัฐพร มั่งมูล

6410802045
นางสาวลีฬฆวรรณ พรมเทพอำนวย

6410802046
นางสาววรรณพร โตมา

6410802047
นางสาววรารัตน์ ขันทะมาร

6410802048
นางสาววสุธา แสงกล้า

6410802049
นางสาววันดี เกิดสุวรรณ์

6410802050
นางสาววาสนา ฆ้องบ้านโข้ง

6410802051
นางสาววิลาวัณย์ ศรีเมืองมอญ

6410802052
นางสาวศิริวรรณ ตรงต่อกิจ

6410802053
นางสาวศิริวรรณ หงษ์ยี่สิบสี่

6410802054
นางสาวสายฝน -

6410802055
นางสาวสุทธิดา นิดเดือน

6410802056
นางสาวสุพัศตรา วันทายนต์

6410802057
นางสาวเสาวลักษณ์ วินทะชัย

6410802058
นางสาวอนัญญา พึ่งเขียวแหน่ง

6410802059
นางสาวอรยา สิงห์ศรี

6410802060
นางสาวอังคณา โชติอมรรัตน์

6410802061
นางสาวอัยยา พรรณอรรถ

6410802062
นางสาวอารียา อารีย์

6410802063
นางสาวอินธิรา แร่เงิน

6410802064
นางสาวอุทัยรัตน์ แจ้งเล็ก

6410802065
นายคมสัน สามพรรณพ่วง

6410802066
นายตุลยวัต ศิริวรรณ

6410802067
นายธาดุศิษย์ เนตรธนู

6410802068
นายนเคน กรภัควรกุล

6410802069
นายปัญญาพล บัวลอย

6410802070
นายวรปรัชญ์ศรณ์ สอนสิงห์

6410802071
นายศวิล วรวุฒิคุณา

6410802072
นายสถาพร สายอ้น

6410802073
นางสาวจุฑามาศ ไชยเอม

6410802074
นางสาวชนิศา วงค์ศุภโชค

6410802075
นางสาวณัฐกมล โขโลจวง

6410802076
นางสาวณัฐธิดา อริยะศักดิ์สิทธิ์

6410802077
นางสาวทักษพร อรุณสินประเสริฐ

6410802078
นางสาวธัญยชนก โตศรี

6410802079
นางสาวธัญรดา อาชีวะ

6410802080
นางสาวธิดารัตน์ เชาว์กลาง

6410802081
นางสาวนงนภัส สังคะโห

6410802082
นางสาวนงลักษณ์ ภู่กัน

6410802083
นางสาวน้ำฝน -

6410802084
นางสาวปัณฑิตา แบนไทย

6410802085
นางสาวผกามาศ ร้ายศรี

6410802086
นางสาวพรชิตา นุชสวาท

6410802087
นางสาวเพ็ญพิชชา ไชยปัน

6410802088
นางสาวมณทาทิพย์ กันศิริ

6410802089
นางสาวยุพเรศ ศรีใจต๊ะ

6410802090
นางสาวรัตนาภรณ์ สิงคำ

6410802091
นางสาวศศิกานต์ แก้วแสนสาย

6410802092
นางสาวเสาวคนธ์ เมืองวัง

6410802093
นางสาวฐิติมา โพธิ์ศรี

6410802094
นางสาวกุลการ ธนูศร

6410802095
นางสาวเจนจิรา มีบุตร