มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412103036
นางสาวกาญจนา โลหะเวช

6412103061
นางสาวกมลชนก แก้วกล่ำ

6412103062
นางสาวกุลณัฐ ตรงต่อกิจ

6412103063
นางสาวเขมมิกา ยาสมุทร

6412103064
นางสาวจินตนา ศรีเกษ

6412103065
นางสาวชมพูนุท สีนวน

6412103066
นางสาวชลิตา กิติยานุภาพ

6412103067
นางสาวโชติกา จันทร์มีเทศ

6412103068
นางสาวนภัสสร แก้วล้อม

6412103069
นางสาวนันท์นภัส มณีท่าโพธิ์

6412103070
นางสาวน้ำทิพย์ เพชรจินดา

6412103071
นางสาวนุษบา วงศ์สันติกูล

6412103072
นางสาวบุญนพิน แซ่ท้าว

6412103073
นางสาวเบญจมาศ เก่งกลาง

6412103074
นางสาวปิยธิดา แก้วคุ้ม

6412103075
นางสาวปิยธิดา แก้วแจ่ม

6412103076
นางสาวพรรษนารี สืบทายาท

6412103077
นางสาวพิณฐรัตน์ ใจโพธิ์

6412103078
นางสาวเพ็ญนภา เพชรดอนทอง

6412103079
นางสาวแพรทองแท้ มนัสตรง

6412103080
นางสาวภัทราพร แก้วใหญ่

6412103081
นางสาวรินรดา แม่งมา

6412103082
นางสาววรัญญา ตุงคะศิริ

6412103083
นางสาววาสนา กันยาประสิทธิ์

6412103084
นางสาวศุภนิดา สินเส็ง

6412103085
นางสาวศุภากร ไชยสถาน

6412103086
นางสาวสุภาภรณ์ สอนวันนา

6412103087
นางสาวสุวรรณรัตน์ แสงสุวรรณ์

6412103088
นางสาวอรอนงค์ สุขเจริญ