มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412113001
นางสาวกชมน สายแวว

6412113002
นางสาวกษิรา จับฟั่น

6412113003
นางสาวกัญชรส หมูจุน

6412113004
นางสาวจันทนา ซ่งสกุลชัย

6412113005
นางสาวจิณณพัต ซาห์เนอร์

6412113006
นางสาวจิดาภา สระทองดี

6412113007
นางสาวชนัญญา เป้รอด

6412113008
นางสาวชมพูนุช ศรีสุธรรม

6412113009
นางสาวดนิตา พัทนีสุภนิช

6412113010
นางสาวนลินนิภา วงศ์อามาตย์

6412113011
นางสาวปฏิพร ติฐานะ

6412113012
นางสาวปิยะธิดา คำเครื่อง

6412113013
นางสาวพัชราภรณ์ เกียรติภูมิโสภณ

6412113014
นางสาวเพ็ชราภรณ์ เหลี่ยมไทย

6412113015
นางสาวรัติยากร คำปอม

6412113016
นางสาววรรณรัตน์ สุขศิริ

6412113017
นางสาวศศิพิมพ์ ชื่นโพธิ์ใช้

6412113018
นางสาวสิรินดา นิตย์มี

6412113019
นางสาวสิริมา บรรทึก

6412113020
นางสาวสุจิตราภา มีทา

6412113021
นางสาวอรษา แสนสุข

6412113022
นางสาวอรุณวรรณ เจริญสุข

6412113023
นายคเชนท์ มีดา

6412113024
นายณัฐวุฒิ เพ็งสืบ

6412113025
นายเมธิน ขุนทอง

6412113026
นายรัฐศาสตร์ เหมืองแดง

6412113027
นายศุภชัย เหล็กสิงห์

6412113028
นายอดิศักดิ์ พ่วงพร้อม

6412113029
นายอภิชาติ พันโสดา

6412113039
นางสาวนัทธมน ครูเกษตร