มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีศึกษา (Musics Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412109027
นางสาวนิศา มีแสง

6412109028
นางสาวเพิ่มทรัพย์ แก้วกสิกรรม

6412109029
นางสาวมนต์นภา เจียวรัมย์

6412109030
นางสาวรพีพรรณ สุขประเสริฐ

6412109031
นางสาววรัญญา โสภณภูมิปัญญา

6412109032
นางสาวศิริลักษณ์ แก้วกลม

6412109033
นางสาวสุชาดา สนทิม

6412109034
นายจิรพัฒน์ แวงวรรณ

6412109035
นายชนพัฒน์ พัฒนเกษร

6412109036
นายชนะชน สอนเสนา

6412109037
นายฐิติพงค์ ราชพรม

6412109038
นายณัฐวุฒิ เกษเพชร

6412109039
นายธนวัต สุขดี

6412109040
นายธันวา แจ้งจำรัส

6412109041
นายธีรพงศ์ พรมเจริญ

6412109042
นายธีรภัทร แก้วเคลือบ

6412109043
นายนัทพงศ์ พูลสวัสดิ์

6412109044
นายนิติพงษ์ วงษ์ภักดี

6412109045
นายพงศกร วรรณสุข

6412109046
นายพรหมนิมิตร มีจันทร์

6412109047
นายรณชัช สุขประเสริฐ

6412109048
นายรเมศวร์ สนโต

6412109049
นายวัชรพงษ์ แสงมะลิ

6412109050
นายวัชรพล แสงมะลิ

6412109051
นายอนันตชา สุขแก่น

6412109052
นายอัศวเทพ หมอนทอง