มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412106001
นางสาวกัญญาณัฐ กาวิระเดช

6412106002
นางสาวกัลยรัตน์ คงรอด

6412106003
นางสาวกานดา นิวรณ์

6412106004
นางสาวกานต์พิชชา แสงแก้ว

6412106005
นางสาวจันทร์จิรา หิวคง

6412106006
นางสาวชามาวีร์ สุขจิตร

6412106007
นางสาวณัจฉรียา ศรีสุนาครัว

6412106008
นางสาวณิชกุล เจริญดี

6412106009
นางสาวณิชารีย์ จันทะคูณ

6412106010
นางสาวธันย์ชนก นิชนันท์คุณากร

6412106011
นางสาวธิดารัตน์ พลบุญ

6412106012
นางสาวปราชญา คุ่ยต่วน

6412106013
นางสาวปรียานุช สุขดี

6412106014
นางสาวภาพตะวัน พงษ์พานิช

6412106015
นางสาวลออง สุนทรชัย

6412106016
นางสาววรรณนิษา ปัญญาประสิทธิ์

6412106017
นางสาววรัมพร นวลอยู่

6412106018
นางสาวสงกรานต์ อ่องเกษม

6412106019
นางสาวอรนุช ฟองจางวาง

6412106020
นางสาวอัจฉรา มูลสุข

6412106021
นางสาวอัศนี แซ่ลี

6412106022
นางสาวอำพิกา บุดดา

6412106023
นายกิรวัตน์ อินต๊ะเสน

6412106024
นายชัชวาล ชัยเมือง

6412106025
นายณรงค์ฤทธิ์ ใจทน

6412106026
นายณัฐนนท์ ทองประพันธุ์

6412106027
นายณัฐวุฒิ ชมส่าน

6412106028
นายธนโชติ สีแนม

6412106029
นายวีรยศ มีมา

6412106030
นายศิรัสฐิพงศ์ ต๊อดแก้ว