มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412106031
นางสาวจันทร์ฉาย บุญยืน

6412106032
นางสาวจิรภัทร ไฮงาม

6412106033
นางสาวจีระวรรณ ทิวพงษ์งาม

6412106034
นางสาวณัฏฐณิชา กังวาล

6412106035
นางสาวณิชมน พวงกลิ่น

6412106036
นางสาวนรินทร อ้นสอน

6412106037
นางสาวนิตยา ขำวงศ์

6412106038
นางสาวนิลนภา อุ่นจันทร์

6412106039
นางสาวบุณยาพร คล้ายแสง

6412106040
นางสาวปนิตา สงสัย

6412106041
นางสาวปวันรัตน์ ทัศนวิลาศ

6412106042
นางสาวพรพิมล คุ้มดี

6412106043
นางสาวเพ็ญนภา เข็มครุธ

6412106044
นางสาวแพรพลอย ฤทธิ์เรืองชัย

6412106045
นางสาวมนธิดา อยู่มา

6412106046
นางสาวรัตนาภรณ์ ชั่งคง

6412106047
นางสาววิภาวี ธิดา

6412106048
นางสาวศิรินทิพย์ ยอดปรึกษา

6412106049
นางสาวศิริพร ทักท้วง

6412106050
นางสาวสุธินี เขียวสีห์

6412106051
นายกิตติทัต มวลคำลา

6412106052
นายจิรโชติ ขอบใจ

6412106053
นายนฤพนธ์ ทองเชย

6412106054
นายปัญญพัฒน์ ศรีนาราง

6412106055
นายพิสิษฐ์ ศิริวัฒนกุลรติ

6412106056
นายรามภูมิ สัยโมส

6412106057
นายวิชญ์พงศ์ คงทัน

6412106058
นายศักดิธัช เพ็ญสิน

6412106059
นายศุภกร แก้วเพิ่ม

6412106060
นายศุภวิชญ์ เถื่อนแท้