มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412118001
นางสาวกฤษณา แซ่หลอ

6412118002
นางสาวชลธิชา วังนัยกุล

6412118003
นางสาวฐิติมา สิงห์กวาง

6412118004
นางสาวณิชกานต์ แสนคำ

6412118005
นางสาวธนาทิพย์ เดชประพฤติ

6412118006
นางสาวธนาภรณ์ แซ่ลี

6412118007
นางสาวปณิตา ผะอบเหล็ก

6412118008
นางสาวปิยะรัตน์ สีมา

6412118009
นางสาวพรทิพย์ ปั้นช้าง

6412118010
นางสาวพัชรพร โสประดิษฐ์

6412118011
นางสาวเพชรเกษร ศรีสุนทร

6412118012
นางสาวภัทรพร พิมพิลา

6412118013
นางสาวภัทรภร หิมพานต์

6412118014
นางสาวเมธาพร เทียนแดง

6412118015
นางสาวรังสิมา แซ่ฟุ้ง

6412118016
นางสาววิจิตรา ปักษี

6412118017
นางสาวศิริพร ศิริพฤกษ์

6412118018
นางสาวสาธิตา เย็นขัน

6412118019
นางสาวสายฝน พึ่งเพี้ย

6412118020
นางสาวสุกฤตา กาสีทอง

6412118021
นางสาวสุชาดา จันขะ

6412118022
นางสาวสุทัตตา น้อยเกิด

6412118023
นางสาวสุพรรษา ปัญจวรรณ์

6412118024
นางสาวสุภาพร โสประดิษฐ์

6412118025
นางสาวสุรัสสา บุญศิลป์

6412118026
นายณัฐวุฒิ อ่อนบุญ

6412118027
นายปัณณวรรธ ดียิ้ม

6412118028
นายพีรพัฒน์ ขาวเจริญ

6412118029
นายสมิทธัตถ์ แก้วมาคูณ