มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412118030
นางสาวกรรณิการ์ แก้วอำไพ

6412118031
นางสาวกัญญาณัฐ แก้วแวว

6412118032
นางสาวกัญญารัตน์ เหมลา

6412118033
นางสาวจิราภา ประสพสุวรรณ

6412118034
นางสาวจิราภา สรรพคุณ

6412118035
นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานเกิด

6412118036
นางสาวชลธิชา โมลา

6412118037
นางสาวชลิตา ขุนทรง

6412118038
นางสาวชีวาพร พวงทอง

6412118039
นางสาวณัฏฐกมล หมื่นรักษ์

6412118040
นางสาวณัฐพร จันทอง

6412118041
นางสาวธิดารัตน์ สุพรมอินทร์

6412118042
นางสาวบงกช พงษ์ภูษา

6412118043
นางสาวบุญญรัตน์ คดคง

6412118044
นางสาวภัทรดา สอนเวช

6412118045
นางสาวมนีรัตน์ ลีคำ

6412118046
นางสาวเรือนแก้ว ภู่ขำ

6412118047
นางสาววรัญญา แก้วมิตร

6412118048
นางสาววริสรา ด้วงเฟื่อง

6412118049
นางสาววิภาพร อ้นวิมล

6412118050
นางสาววิภาวี เภาบัว

6412118051
นางสาวสุนิสา ด้วงตา

6412118052
นางสาวสุปรียา กระวน

6412118053
นางสาวอภิษฐา โตมี

6412118055
นายณรงค์ศักดิ์ คำอ่าง

6412118056
นายรณชัย จันทร์บาง

6412118057
นายสถาพร พันธ์มาก