มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412111001
นางสาวเเพรพลอย เย็นเยือก

6412111002
นางสาวกัญญานุช โยมา

6412111003
นางสาวจิตรานุช บุญทั่ง

6412111004
นางสาวจิราภา อาจเพ็ชร

6412111005
นางสาวจุฬาลักษณ์ ประสงค์

6412111006
นางสาวชนาพร สุขชุ่ม

6412111007
นางสาวชลธิชา ด้วงหนองบัว

6412111008
นางสาวณัฐณิชา นุชเทียน

6412111009
นางสาวณัฐฤชา ทวีสัตย์

6412111010
นางสาวปัณฑารีย์ กันทะเกตุ

6412111011
นางสาวไพลิน ชิงชัย

6412111012
นางสาวศิริกาญดา รักขันทอง

6412111013
นางสาวสุกัลยา คุ้ยงิ้ม

6412111014
นายกำธร มิสใส

6412111015
นายจิรพัฒน์ มาปัด

6412111016
นายชนาธิป เกตุย้อย

6412111017
นายณัฐวุฒิ รอดเจริญ

6412111018
นายธนกฤต ร่าเริง

6412111019
นายธนวัฒน์ บุญยังมาก

6412111020
นายธนาดล อินพัน

6412111021
นายธานินทร์ เเก้วปาน

6412111022
นายบุญยาลักษณ์ ชื่นอารมย์

6412111023
นายบุญฤทธิ์ ประทุมมา

6412111024
นายปวเรศ ศรีมงคล

6412111025
นายปัณณวัฒน์ มีวิริยกุล

6412111026
นายภูธเนศ ชุ่มชอบ

6412111027
นายเมธัส จันทะคูณ

6412111028
นายรชานนท์ จุ้ยเอี่ยม

6412111029
นายวรเมธ เพ็งเรือง

6412111030
นายอนุพล พูลพินิจ