มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6412111031
นางสาวชลลดา บุตรเจริญ

6412111032
นางสาวชลิดา พุ่มพวง

6412111033
นางสาวนิชธาวัลย์ เที่ยงธรรม

6412111034
นางสาวปชาวดี ดิ้นสวัสดิ์

6412111035
นางสาวปิยพร วังคีรี

6412111036
นางสาวฟ้าประทาน พรมลา

6412111037
นางสาววรรณิกา มีมาก

6412111038
นางสาวศศิภา มารอด

6412111039
นายกีรติ นาคหวัง

6412111040
นายฉันท์ทัต เพ็งที

6412111041
นายญาณวุฒิ โพธิ์ทอง

6412111042
นายตุลาการ ศรีกระจ่าง

6412111043
นายธราดล ตาริยะ

6412111044
นายธีรภัทร์ โพธิ์ขวัญ

6412111045
นายนพกูล แป้นน้อย

6412111046
นายบัณฑิต ชูจันทร์

6412111047
นายภาคิณ ประกายสกุล

6412111048
นายภานุพงษ์ ศรีสวัสดิ์

6412111049
นายภานุวัฒน์ โนรา

6412111050
นายภีมพศ พรหมดี

6412111051
นายภุชงค์ ศรีสวัสดิ์

6412111052
นายรัฐพล หอมมาลา

6412111053
นายวิทวัส วงษ์ศิลา

6412111054
นายวีรณัฐ ศิริมงคล

6412111055
นายศราวุฒิ วรรณสิงห์

6412111056
นายศุภวิชญ์ กำเงิน

6412111057
นายสุวัฒน์ แซ่ลี

6412111058
นายโสฬส อรทัด

6412111059
นายอดิสรณ์ วรรณสาร